स्वामी विवेकानंद सोसायटी,
केतकर टाऊन हॉल, रविवार पेठ, नाशिक .
दूरध्वनी – ०२५३-२५७७६१४ .

पाहिजेत.

संस्थेमध्ये विनानुदानित / अनुदानित (संस्था नेमणूक) तत्वावर खालील पदे भरावयाची आहेत.

.क्र.

पदाचे नाव

किमान शैक्षणिक पात्रता

पदांची संख्या

शेरा

.

उपशिक्षक

डी.एड.

अनुदानित, अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता , वी.. () प्रवर्गाकरिता इतर मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता .

.

 

उपशिक्षक

बी.एस. सी., बी .एड(विज्ञानगणित  )

अनुदानित, अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता ,इतर मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता .

.

उपशिक्षक

बी.., बी.एड.   

 

अनुदानितखुला प्रवर्ग 

.

उपशिक्षक

बी.., बी.एड.        (हिंदी + संगीत)

विनाअनुदानीत

.

उपशिक्षक

बी.., बी.एड.      (मराठी + समाजशास्त्र)

 

 विनाअनुदानीत

.

उपशिक्षक

बी.एस. सी., बी .एड. (गणित)

  विनाअनुदानीत

.

उपशिक्षक

बी.एस. सी., बी .एड. (विज्ञान)

 

 विनाअनुदानीत

.

उपशिक्षक

बी.., बी.एड.      (मराठी + इंग्लिश)

 

 विनाअनुदानीत